Širom sveta društvo se suočava sa različitim oblicima erozije, među kojima su vodena erozija i klizišta posebno značajni i destruktivni. Naročito bujični procesi kao što su izlivanja i plavljenja (rušilačke poplave, intenzivan transport nanosa..), dubinska i bočna erozija i geomorfni procesi na padinama, poput klizišta, predstavljaju ozbiljnu opasnost za naselja i infrastrukturu koja se nalazi u bujičnim dolinama i na bujicama.

Razorne događaje uglavnom izazivaju lokalne padavine velikog intenziteta i kratkog trajanja. Proizvodnja i transport nanosa predstavljaju opasnost za ljudska naselja, ali su u isto vreme važan faktor za ravnotežu nanosa u većim rekama . Rešenje za sve ove probleme je integrisano upravljanje šumama i vodama koje počinje u “hvatanju” bujica. Integrisana kontrola bujica, erozije i klizišta jedan je od osnovnih uslova za održivi napredak društva, odnosno države.Potrebno je promeniti uvaženu strategiju „odbrane od prirodnih opasnosti“ ka „upravljanju rizicima od prirodnih opasnosti“, sa fokusom na upravljanje posledicama ovih opasnosti i rizika.
Neophodno je bolje razumevanje bujičnih, erozionih procesa i fenomena i njihova interakcija sa šumskim ekosistemima.
Često nam nedostaju dovoljni podaci o malim, ali i velikim bujicama, pa je stoga analiza prošlih događaja i predviđanje mogućih pojava korišćenjem metodologije identifikacije i tumačenja „nemih svedoka“. Nemi svedoci su geomorfni i biološki dokazi prošlih poplava i erozivnih događaja pronađeni na terenu i dokazi u prirodi, koji stručnjacima daju važne informacije o skorašnjem razvoju bujičnih, erozionih i klizišta.

Preventivne mere i režimi
Preventivne mere su od suštinskog značaja za smanjenje mogućnosti nastanka štetnog dejstva vode ili katastrofe i za smanjenje potencijala štete:

  • Sistemi kontinuiranog uvida u stanje u slivovima bujica i odgovarajućeg brzog i efikasnog reagovanja na povećanje potencijala opasnosti
  • Inženjerska procena opasnosti od bujičnih procesa, erozije i klizišta, priprema odgovarajućih karata opasnosti i rizika
  • planiranje, projektovanje i izvođenje zaštitnih radova i mera ublažavanja (tehničkih, zemljišnotehničkih…)
  • održavanje sistema i objekata zaštite.
  • Kontrola transporta ležišta uspešno se sprovodi pravilno postavljenim i projektovanim konsolidacionim i retencionim strukturama. Ove strukture su generalno integrisane u sistem i stoga se njihove funkcije interaktivno dopunjuju.

Samo dobro održavane strukture i sistemi za kontrolu bujica mogu obavljati traženu funkciju. Oštećeni objekti i objekti koji se ne održavaju redovno ne štite već daju varljiv utisak sigurnosti. U slučaju njihovog uništenja posledice mogu biti još gore nego ako uopšte ne bi postojale zaštitne strukture. Zbog toga je neophodno da se dobro i redovno održavaju.

Značajno unapređenje u Evropi u oblasti smanjenja rizika od poplava je Evropska direktiva 2007760 / EC o proceni i upravljanju rizicima od poplava koja, umesto principa koji obezbeđuje određeni stepen bezbednosti od poplava, uvodi princip upravljanja rizikom.